Kesişme
ALTAN ÇELEM
Kesişme
2006
95 x 145 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Star
ALTAN ÇELEM
Star
2006
81 x 100 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Berber
ALTAN ÇELEM
Berber
2006
90 x 100 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Saç Kesimi
ALTAN ÇELEM
Saç Kesimi
2007
100 x 81 cm
Tuval üzeri yağlı boya
İki Figür
ALTAN ÇELEM
İki Figür
2009
48 x 48 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Göz Makyajı
ALTAN ÇELEM
Göz Makyajı
2009
81 x 100 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Kankalar
ALTAN ÇELEM
Kankalar
2006
50 x 60 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Sahilde Çocuklar
ALTAN ÇELEM
Sahilde Çocuklar
2009
20 x 100 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Plajda
ALTAN ÇELEM
Plajda
2004
55 x 70 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Havuzda
ALTAN ÇELEM
Havuzda
2008
55 x 80 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Havuzdan
ALTAN ÇELEM
Havuzdan
2007
80 x 100 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Havuz
ALTAN ÇELEM
Havuz
2009
55 x 70 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Teknede Çocuklar
ALTAN ÇELEM
Teknede Çocuklar
2007
140 x 117 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Aslanlı Havuz
ALTAN ÇELEM
Aslanlı Havuz
2005
100 x 110 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Güvenli Hayat
ALTAN ÇELEM
Güvenli Hayat
2006
90 x 185 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Plaj
ALTAN ÇELEM
Plaj
2007
100 x 110 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Alışveriş Merkezi
ALTAN ÇELEM
Alışveriş Merkezi
2008
150 x 130 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Boat Show
ALTAN ÇELEM
Boat Show
2008
80 x 100 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Arabalar
ALTAN ÇELEM
Arabalar
2008
80 x 100 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Otopark 3
ALTAN ÇELEM
Otopark 3
2008
100 x 110 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Çevirme
ALTAN ÇELEM
Çevirme
2008
35 x 45 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Otopark 1
ALTAN ÇELEM
Otopark 1
2008
90 x 55 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Otopark 2
ALTAN ÇELEM
Otopark 2
2008
90 x 55 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Karda Trafik
ALTAN ÇELEM
Karda Trafik
2009
90 x 55 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Resmi Geçit
ALTAN ÇELEM
Resmi Geçit
2006
80 x 190 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Doktorlar Yemekhanesi
ALTAN ÇELEM
Doktorlar Yemekhanesi
2006
55 x 85 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Süpermarket
ALTAN ÇELEM
Süpermarket
2009
44 x 92 cm
Tuval üzeri yağlı boya
Hamburger Menü
ALTAN ÇELEM
Hamburger Menü
2007
60 x 50 cm
Tuval üzeri yağlı boya